брой 19

Обемните аквариуми – централен акцент в интериора на хотела, ресторанта, заведението    

Популярните до скоро малки стъклени аквариумчета отстъпват място на една нова вълнуваща и екзотична добавка към интериора на модерните хотели и ресторанти - огромни аквариуми, събиращи във фокус вниманието на посетители и гости. Съвременните технологии и материали направиха възможно изграждането на съоръжения с гигантски обеми и разнообразни форми, вградени постоянно в помещенията като цели преградни стени или колони.

Обемният аквариум има редица предимства пред подвижните портативни аквариуми. На първо място естетическото въздействие на вну?ителния воден обем е изключително. Освен че в него могат да се отглежат и по-големи риби, които са далеч по-атрактивни, водната среда е много по-устойчива, а създадените условия могат да бъдат по-близки до естествените. Пространството позволява допълнителни декорации с камъни и  водна растителност, които не само засилват въздействието, но и допринасят за подобряване на микроклимата в съоръжението.

За много хотелиери и ресторантьори идеята за аквариума звучи стряскащо, предвид на необходимостта от последващите грижи. Съвременните аквариумни системи разбиват традиционните схващания и представи за поддържане на аквариумите, като свеждат този процес само до контрол на правилното функциониране на системата

Ако финансовите средства или наличното място все пак не позволяват изграждането на обемен аквариум, съществуват достатъчно добри идейно ре?ени аквариуми, превличащи вниманието на посетителите - такива са масите-аквариуми и барът-аквариум. Технологиите в акваристиката са толкова напреднали, че позволяват реализиране и на най-причудливите идеи, които могат да хрумнат на хората. А в конкурентната борба за привличане на клиенти в хотелиерството и ресторантьорството подобни идеи често се оказват печелив?и.

Снегопочистваща техника     

Възможните варианти за почистване на снега са принципно два: ръчен и механизиран. При нормални снеговалежи повечето туристически обекти извън планинските куроти разчитат на ръчно почистване чрез мобилизация на персонала, но при продължителен или изобилен снеговалеж този начин неминуемо води до проблеми във функционирането на туристическия обект. Загубите от нару?еното функциониране на всеки хотел и ресторант наред с негативното впечатление у посетителите могат да доведат и до реално намаление на приходите в резултат на загуба на потенциални клиенти. Затова си струва да се инвестира в малогабаритна техника, с която почистването на снега се осъществява с минимален разход на труд и при голяма бързина.

Малогабаритните снегорини могат да бъдат самоходни или несамоходни. ? при двата вида принципът на снегопочистване се свежда до задвижване на винтов транспортьор (?нек), който се върти на висока скорост, прорязват снега, загребва го и го завихря, като го изхвърля в рамките на същото движение на определено разстояние встрани през специалната тръба.

При всички случай когато се  при избира малогабаритен снегорин на първо място следва да се обърне внимание на предполагаемия обем на работа. Другият важен фактор е честотата на използване, както е конфигурацията на терена, подлежащ на почистване. От тези фактори зависи мощността, производителността, обема на резервоара за горивото и типа на снегорина.

Аварийно и евакуационно осветление в хотелите и ресторантите 

Когато се говори за системи за аварийно и евакуационно осветление, следва да се има предвид, че не става въпрос за отделни осветители, а за една цялостна интегрирана система с точно определени изисквания за осветеност, местоположение на осветителите и продължителност на светене, с възможности, далеч надхвърлящи пред?ествениците на тези инсталации отпреди десетилетие.

Функцията на аварийното осветление е да възстанови частично или напълно осветлението в сградата или определени части от нея при отпадане на основното електрозахранване. Най-разпространена е практика за изграждането на отделна система за аварийно осветление, която възстановява частично осветлението в рамките на допустимите в случая  норми. Не трябва да се забравя, че аварийното осветление следва да покрива и вън?ните площи на туристическия обект – градина, паркинг, открит басейн. Аварийното осветление следва да може да осигури предписаното осветяване за различните обекти в продължение на 1-3 часа, в зависимост от  тяхното предназначение.

Евакуационното осветление е предназначено да указва безопасните пътища за бързо и безпроблемно извеждане на посетителите и персонала извън сградата. Подобна ситуация възниква при природни бедствия, пожар, терористичен акт и други критични ситуации, налагащи бърза евакуация. Функцията на този тип осветление е да маркира пътя за евакуация, със съответната насочваща сигнализация към стълбища, по протежение на коридорите в посока към изходите.

?нфрачервени отоплители   

?нфрачервените лъчи, аналогично на светлинната вълна, не се поглъщат от въздуха и затова цялата енергия от инфрачервения излъчвател достига без енергийни и топлинни загуби до отопляваните повърхности и хора, намиращи се в работната му зона. Освен това лъчите на инфрачервените отоплители могат да бъдат насочвани в точно определени отопляеми зони, което допълнително увеличава тяхната ефективност. Друга положителна характеристика на инфрачервеното отопление е ниската му инертност – обикновено до 5 минути след включване излъчвателите достигат 95 % от мощността си, а човек усеща въздействието им веднага щом попадне в зоната на облъчване. Затова инфрачервените отоплители са особено подходящи за високи помещения, където всеки друг вид отопление би разходвал несравнимо повече енергия. Те се използват с успех и за зонално отопление на открити пространства – например открити ресторантски площи, улични кафета, спортни терени и др., при условие, че инфрачервените излъчватели са инсталирани под навес и са защитени от действието на вятър и дъжд.

Ресторантският дизайн - понякога великолепната храна и отличното обслужване не са достатъчни      

Опитните ресторантьори знаят, че великолепната храна и обслужване не винаги са достатъчни. Липсващата брънка е ресторантският дизайн, който работи! Вкусът е само едно от на?ите сетива. Посетителите в ресторанта искат автентично прекарване в една среда, която въздейства на техния вкус и потребности. Въпреки различните стилове и различните архитекти и дизайнери, общото в добрия дизайн на ресторанта е уникалното усещане за място, което осигурява ?ирок диапазон от сензорни впечатления. Независимо от това какво заведение проектира, добрият дизайнер се стреми да създаде атмосферата на съзвучие на обстановката с предлаганата храна.

По-малкото понякога е по-добро  

Преди години, когато се планира?е ново заведение в ресторантския бизнес, винаги се предвижда?е възможност за бъдещата му експанзия. Тогава размерът на салона с местата за сядане се определя?е за възможно най-големия брой клиенти във времето на пиково обслужване. Днес в заведенията, насочени за обслужване на корпоративни клиенти, седящите места са далеч по-малко, поради драстичното нарастване на клиентите, вземащи храна за в офиса си, които в някои случаи достигат до 25-40% от всички посетители.

В развитието на ресторантския бизнес ре?аващо значение имат финансовите изисквания и клиентските очаквания. Затова усилията да се направи нещо повече в по-малко пространство ще продължат и в бъдеще да имат водеща роля не само за ресторантьорите, но и за дизайнерите на ресторанти и заведения, както и за производители на професионално оборудване.

Водна мъдрост  

Блестящата и безупречна от хигиенна гледна точка посуда е един от крайъгълните камъни за успеха в ресторантьорската дейност. Постигането й без използване на съвременни миални ма?ини днес изглежда почти невъзможно. Масовата практика от близкото минало за ползване на кухненски работници за ръчно измиване постепенно отмира дори и в нискокатегорийните обекти. Освен назряващата липса на работна ръка в професионалните кухни и нарастващите работни заплати, много по-важна причина за миграцията към използване на професионални миални ма?ини се явява качеството на измиване. ?звестен е фактът, че при ръчно измиване максимално допустимата температура на водата е около 40 С, докато сериозните замърсявания и мазнините изискват доста по-висока температура за тяхното отстраняване. По-високата температура благоприятства и унищожаването на бактериите, чието присъствие в измитата посуда е абсолютно недопустимо.

Когато се взема ре?ение за покупка на миялна ма?ина, рядко се отделя внимание на данните за разхода на вода. В действителност близо 80% от разходите на вода в професионалната кухня отиват за измиване на посудата. Колкото по-малко топла вода се влага за измиване на посудата, толкова по-малко енергия се изразходва за тази дейност. От друга страна влаганите количества препарати за почистване, за омекотяване на водата и за придаване на блясък са право-пропорционални на водните количества, използвани за измиване. Това от една страна увеличава значително експлоатационните разходи, а от друга въздейства негативно на околната следа поради нарастващото химическо изливане.

?нтериорният текстил   

Огромните възможности за избор на мебели, интериорен текстил, тапети и подови покрития, като и големият брой фирмите, които ги предлагат, поставят пред хотелиера и ресторантьора трудната задача за оптимален избор. Затрудненията се пораждат не само от голямото разнообразие, което пазарът днес предлага, а са по-скоро резултат на трудността от съчетаване на различни цветове, нюанси, материи и качества на стоки, произведени от различни фирми. Ако към това се добавят и влиянието на естественото и изкуственото осветление, изискванията за акустиката в съответните помещение, стила на мебелировката, пожароустойчивостта на материите и редица други фактори, вероятността от допускане на скъпоструващи гре?ки нараства лавинообразно. Примери за подобни скъпо струващи гре?ки са пожарите в някои хотели и ресторанти, където животът на посетителите е бил в застра?ен или загубен заради токсичните газове, отделяни от избраните текстилни или мебелни материали. Подобни гре?ки могат да бъдат фатални не само за живота на посетителите, но и за съответния бизнес.

Сауната в хотела  

Нарастващата конкуренция в хотелски бизнес рефлектира все повече в допълнителните услуги, които хотелите предоставят на своите гости. Едно от съоръженията, създаващи приятна атмосфера и предразполагащи безспорно към почивка, добро настроение и тонизиране е сауната. Посещението в сауна печели все повече привърженици, които търсят не само сгряване на тялото, а преди всичко уравновесяване на ду?евното и емоционалното си състояние, тонизиране на кръвообращението и пови?аване на работоспособността – неща от които модерният човек има все повече нужда. Затова и сауната заема достойно място сред съоръженията на всеки съвременен СПА-център. Но докато изграждането на хотелски СПА-център не е по силите на всеки хотел, то изграждането на сауна е във възможностите дори на малките семейни хотели. Независимо дали сауната се изгражда като самостоятелно съоръжение, като част от хотелския фитнес-център или е включена в СПА-центъра на хотела, инвестицията в нея си заслужава и ще бъде оценена високо и от гостите на хотела, и от фитнес маняците и от любителите на СПА.

При взимането на ре?ение за изграждането на сауна е необходимо да се намери най-подходящо място за нейното разполагане в хотела. Независимо, че самото съоръжение заема сравнително малка площ и би могло да се инсталира практически навсякъде, все пак е необходимо да се вземе предвид обстоятелството, че почти винаги горещата сауна се редува с  бързо охлаждане, което предполага в близост до сауната да има и ду? или басейн със студена вода. Още по-семпло ре?ение е възможността за изход към двор, тераса или друга открита площ, за бързо охлаждане на свеж въздух, което се използва от някои хотелиери за да изграждат сауната в самостоятелно помещение в двора на хотела.

Сауната е една от въвеждащите СПА-процедури и затова мястото на сауната в хотелския СПА център следва да се съобразява с мястото за следващите процедури - водни или сухи. В хотелските фитнес центрове сауна се посещава в края на тренировъчния процес и затова тя следва да е по-близо до ду?овете. При всички случаи, когато сауната е част от фитнес или СПА център най-разумното ре?ение за нейното място ще се даде от съответния консултант.

Сезонът на виното  

Според официалната статистика средната консумация на вино в България е около 4 л на човек годи?но, докато за сравнение в традиционни винарски страни като Франция, ?талия и ?спания консумацията на вино е около 50 л на човек годи?но. Тенденцията у нас е за постепенно нарастване на консумацията на вино, което българинът постепенно открива заедно с нарастването на винената му култура. За това спомага както продукцията на редица новосъздадени винарски изби, така и нарастващите с пъти продажби на чужди вина у нас. Става дума предимно за вината в средния и високия ценови сегмент, където се целят и повечето нови български изби. Със сигурност конкуренцията в този сегмент ще бъде трудна, защото дори и непросветеният потребител, след като опита чилийски карменер, аржентински малбек, африкански пинотаж или испанско темпранийо, вероятно ще усети, че много от скъпите български вина са силно надценени. Старомодните винпроми с големи производствени мощности и известност от близкото миналото, но без собствени лозя, остават да покриват по-ниския ценови сегмент. 

Новата, модерна физиономия на българското вино се изгражда от винарни, които през последните години успяха да засадят нови собствени лозя с качествени сортове при спазване на новите лозарски технологии - масиви с по 500 ниски лозички в декар със строго контролирани добиви, гарантиращи качество на гроздето и виното, които изместват старите ?ирокоредови високостъблени лозя с по 300-350 лози в декар, даващи високи добиви с неособено добро качество.

Сградна автоматизация в хотела  

Естествен е стремежът на собственици и управители на хотели да поддържат експлоатационните разходи на възможно най-ниски нива, като едновременно с това се стремят да постигнат и най-добра защита за клиентите и собствеността. Едно от добрите средства за постигане на тези цели се явава сградната автоматизация, която по същество представлява интегриране на исторически независими в близкото минало сградни инсталации в единна система за управление, пови?аваща функционалността, подобряваща сигурността и намаляваща експлоатационните разходи. Благодарение на развитието на микроелектрониката и компютърните технологии стана възможно превръщането на отделните инсталации в автоматизирани платформи с възможности за натрупване, обработка и пренос на информация за целите на сградната автоматизация. ?нтелигентните сградни системи облекчават живота на хотелиера и неговия персонал, автоматизирайки множество техни ежедневни рутинни дейности.

Днес вече може със сигурност да се твърди, че без съвременните системи за сградна автоматизация би било невъзможно управлението и оптимизирането на енергийните потоци в средни и големи хотели навсякъде по света. Затова обединяването на различни видове инсталации и съоръжения в една система за сградно управление оптимизира инвестиционните и експлоатационните разходи и предлага следните предимства на хотелиерите:

Подготовка на кадри за туризма  

Развитието на туристическата индустрия у нас изпреварва значително възможностите за подготовка на кадри за отрасъла. Докато бизнесът инвестира огромни ресурси в развитието на материалната база, обучение на кадри изостава драстично от реалните потребности. ?зострянето на конкуренцията в туристическия отрасъл обаче води естествено до факта, че чове?кият ресурс става едно от най-важните конкурентни предимства на хотелите и ресторантите тогава, когато останалите възможности за конкурентна борба са вече изчерпани. Затова знанията и уменията се превръщат в стратегически ресурс и високо квалифицираният персонал става необходим на всички равнища в туристическия бран? - от най-високо ниво на вземане на ре?ения до нивото на изпълнителските кадри.

Почти всички институции в сферата на обучението на карди за туризма работят на максимални обороти, но вакумът в тази сфера изсмуква обучаваните дори още преди да са завър?или обучението си. Допълнително нагнетяване на картината се получава от факта, че с влизането на България в ЕС се появиха добри възможности за реализация на кадрите в доста страни от съюза, които не само отвориха трудовия си пазар за българи, но и провеждат активна реклама на условията за работа в съответните страни. Оказва се, че голяма част от обучаваните се ориентират отрано към западноевропейските страни, а тези, които остават, или не са мотивирани, или не са добре подготвени. Затова работодателите в хотелиерството и ресторантьорството са принудени да правят компромис с качеството на работната сила. Ситуацията на трудовия пазар в туризма се очаква да се изостри критично още през настоящата година, когато според експертни разчети в този бизнес ще има около 30 хиляди незаети работни места. Още отсега на пазара най-трудно могат да се намерят главни готвачи, сервитьори, управители на хотели и рецепционисти, сочи анализ на  Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

базиран на Website Baker