Охранителни средства и системи

Охрана чрез видеонаблюдение (брой 23)                                             

Всяка година след края на туристическия сезон много собственици на туристически обекти ги затварят със свито сърце до следващия сезон, особено когато не живеят в същото населено място. Основание за техните тревоги е съвсем реалната заплаха собствеността им да стане плячка на криминално проявени лица, които умело се възползват от липсата на хора в тези обекти. Затова все повече собственици се обръщат за помощ към охранителни фирми, при условие, че в съответният обект има изградена система за охрана, която е свързана с охранителната фирма. Предпочитаната система за връзка е чрез радиосигнал, тъй като апа?ите обикновено се подсигуряват с изключване на телефонните връзки и електрозахранването на атакуваните обекти. Когато туристическият обект обаче е в малко населено място, в сезонно курортно селище или е отдалечен значително от седалището на охранителната фирма, реакцията на охранителите може да дойде твърде късно – крадците обикновено са обиграни и са в състояние да задигнат всички ценно за няколко минути. В подобни случаи ограничаването на потенциалните щети може да се постигне, чрез съчетаване на охранителната система с други средства, възпрепятстващи или идентифициращи крадците. Едно от тези средства е системата за видеонаблюдение, която до скоро бе?е достъпна само за големи обекти като банки, обменни бюра на валута, бижутерийни магазини, големи складове и други обекти с голяма стойност на предлаганите/съхраняваните стоки.

Видеонаблюдението не е нещо ново – обективите на охранителните камери, уми?лено изложени на видими места, се забелязват от години по сгради, входове и салони на финансови институции, магазини със скъпи стоки и други центрове на благосъстояние. Чрез тях съответните обекти могат да бъдат наблюдавани денонощно или при необходимост може да се проследи видеоинформацията, записана на подходящ носител. ?нтересен е фактът, че обектите, защитени със системи за видеонаблюдение, по-рядко са обект на престъпни атаки, а и при наличие на такива, разкриваемостта им е далеч по-голяма спрямо обекти без подобни системи. Този факт е добре известен на престъпните елементи и те предпочитат да отбягват грабежи на подобни обекти. Така даже и най-бързите крадци няма как да избегнат заснимането им на видео и евентуално разпознаване в последствие.

Високата цена на системите за видеонаблюдение в голяма степен обезсмисля?е до скоро тяхното приложение в обекти с по-ниска стойност на охраняваното имущество. Бързото развитие и поевтиняване на компютърната техника, заедно с ?ирокото разпространение на ?нтернет, направиха възможно създаване на евтини и ефективни системи за видеонаблюдение, напълно приложими за всякакъв размер на наблюдаваните обекти, дори и за най-обикновени жилища.

?нтегрирани системи за контрол (брой 15)

В туристическата индустрия се използват най-разнообразни системи за контрол, повечето от които са базирани на микропроцесорни технологии и се разработват на модулен принцип, позволяващ не само адаптация в зависимост от размера и функциите на съответния обект, но и интегриране в обща система за контрол. ?нтегрираните системи осигуряват възможност за голяма гъвкавост при раз?ирение на съществуващите или развитие на нови фунции по контрола, както и за бързи промени при възникване на необходимост.

Превенция от пожар (брой 14)

Пожарната безопасност в туристическите обекти предполага: наличие на пожароизвестително оборудване за своевременно откриване на пожар, както и адекватни средства за борба с пожара; ясно маркирани пътища и аварийни изходи при пожар; пожарна безопасност на всяко работно място и на използваното оборудване. Най-разпространените рискове от пожар са свързани с електрическото оборудване; отоплителните уреди; фритюрниците в кухнята; наличието на натрупани отпадъци или запалими аерозоли; неправилно съхраняване на лесно запалими вещества; тютюнопу?ене и др. Сериозни рискове пораждат недоброто поддържане на газовите уреди, допуснатото замърсяване и отлагане във вентилационните филтри и кухненски абсорбатори, работещи кухненски уреди без адекватен надзор. Особено внимание се отделя на аварийните пътища и изходи, трябва да бъдат през цялото време свободни; да водят директно към безопасните места; да бъдат адекватни на максималния брой хора, които могат да се намират в съответните помещения по всяко време; да се отварят по посока на излизането. Аварийните пътища и изходи трябва да бъдат маркирани със съответни знаци и сигнали. Персоналът на туристическия обект трябва да има конкретни писмени задължения за действия и отговорности в случай на пожар.

Високото ниво на сигурност за гостите на хотела не означава контрол върху тях (брой 13)

Сигурността за гостите все по-често се издига в основен приоритет при изграждане на нови или реконструкция на съществуващи туристически обекти. Бързите темпове на развитие на електрониката дават възможност за изграждане на комплексни системи за сигурност, съчетаващи контрол на достъп, пожароизвестяване, сигурни безналични разплащания за ползваните вътре?ни услуги в хотела, паркинг-системи, видеонаблюдение и др. Комбинираният четец на магнитни и чип-карти дава възможност гостите на хотела да ползват по-евтините магнитни карти, които дори могат след напускане да задържат като спомен или реклама на хотела. Чип-картите обикновено се използват от персонала, като в тях се записва информация в кои стаи е влизал съответния служител и може дори да се разпечата графика на неговото движение през работния ден. Съвременните паркинг-системи могат да бъдат изключително гъвкави и позволяват въвеждане на различни тарифни структури: гости, абонати, наематели, временни потребители.

Съвети за предпазване от пожар в ресторанта (брой 9)

Една от най-важните стъпки за предпазване от пожар е превантивната защита. Разгледани са необходимите профилактики на електрическите и газовите уреди и инсталации. Специално внимание следва да се отдели и на обучението на персонала за предпазване от пожар. Дискутирана е необходимостта от застраховка за пожар и се дават съвети за евентуалните действия в случай на такъв в ресторанта.

Прането може да гори като купа сено (брой 7)

При су?енето с валяк или в су?илня прането са загрява силно и много често се нарежда на купчина. Пови?ената температура, заедно с голямата контактна площ, благоприятства окисляването на частиците от мазнини, останали в изпраните кърпи за почистване на аспиратори, фритюрници и тигани. При химическата реакция се отделя допълнителна топлина, както при обикновеното горене, но по-бавно и в началото по-незабележимо. Това състояние може да продължи до 12 часа, докато се достигне температура на запалване. По този начин може да се случи в помещението за бельото посред нощ да избухнат пламъци. За да се избегнат такива пожари, трябва да се намери ре?ение как дефинитивно да се елиминира една от горепосочените предпоставки.

Пожарът – един от основните рискове в туристическата индустрия (брой 6)

Промяната в поведението на туристите по света, свързана с комфорта и сигурността, предлагани от хотелите, започва да играе съществена роля в конкурентната борба. Един от главните рискове за туристическата индустрия е пожарът. Това налага разработването и реализирането на такава концепция за защита от пожар, която изключва риска. Разглеждат се различни строителни, технически и превантивни мероприятия за намаляване или изключване на риска от пожар.

Най-сигурната ключалка за сейфа (брой 6)

Разгледани са различни най-съвременни ре?ения за заключване на хотелските сейфове. Специално внимане е отделено на биометрията като най-дискутирана тема в професионалните среди. Предлагат се и други съвременни ре?ения с високо ниво на сигурност за хотелските комплекси от най-висок клас.

Когато фритюрникът се превръща в запалителна бомба (брой 6)

В противопожарната защита на професионалната кухня фритюрникът е един от най-пожароуязвимите елементи. Разгледани са причините за риска от пожар, както и възможните средства за защита или намаляване на риска. Специален акцент се поставя върху съвременните вентилационни системи в изпълнение за професионалните кухни.

Национална агенция за сигурност КОМАНДОС-АС (брой 4)

Представена е една от ?естте най-големи охранителни фирми в България. Дадена е информация за екипировката и въоръжението на служителите, както и основните направления на предлаганите охранителни услуги.

Електронни системи за контрол на достъпа (брой 3)

Ефектът от атентатите срещу международни хотели, дискотеки и ресторанти има негативи не само за туризма, но и за редица отрасли, свързани с него. Затова много от туристическите обекти внедряват електронни системи за сигурност с компютърно управление и изключителна гъвкавост към промените. Разгледани са възможностите на тези системи и начинът им на работа в условията на хотела.

базиран на Website Baker