Реклама

Стратегия за посещение на професионалните изложения (брой 21)

Един от водещите издатели на справочници за международните изложения - m+a International Tradeshow Directory - наскоро съобщи, че в последните 6 месеца броят на тези прояви се е увеличил с повече от 1000. Това говори, че дори във века на съвременните електронни комуникации и ?нтернет, ролята на изложенията като място за персонални контакти, обмен на информация и практическо сравнение на различни стоки и услуги непрекъснато нараства. ?зложенията и панаирите са едни от най-добрите възможни места за създаване на професионални контакти, което е и тяхна основна цел. От една страна фирмите-изложителки гледат на тези прояви като на една от най-ефективните форми за раз?ирение на пазарните си позиции. Затова на изложенията обикновено присъстват управители, техни заместници или друг персонал от вис?ето ръководство на фирмите. От друга страна посетителите имат възможност да научат последните новости в бран?а, да разгледат и съпоставят продуктите и услугите на различните фирми, да присъстват на реални демонстрации, както и да съберат необходимата им информация на подходящ носител, а в отделни случаи дори и мостри.

Посещението на всяко изложение трябва да бъде добре планирано – в големите професионални прояви със стотици изложители пълно разглеждане на всичко експонирано може да отнеме дни и седмици, като понякога дори е невъзможно в рамките на продължителността на проявата. Затова е разумно да бъдат набелязани и ранжирани по важност целите и задачите на посещението, съобразени с времето, което ще бъде отделено. Могат да се договорят и предварителни срещи с фирми, които ще присъстват, като не са редки и случаите на изложението да се презентират продукти, за които предварително има проявен интерес. Много фирми не могат да поддържат цялата номенклатура на предлаганите от тях стоки, поради което използват изложението за да покажат онези изделия, за които се предполага, че могат да бъдат договорени по време на проявата. Наличието на достатъчно визитки и подходяща чанта за събиране на проспектните материали е също елемент на доброто планиране. За професионалистите, работещи в сферата на туризма, съществуват различни опции за посещение на професионални изложения. В България се провеждат няколко такива пролетни и есенни прояви в София, Варна и Бургас. В близост до страната са професионалните изложения в ?станбул и Солун, а в рамките на Европа едни от най-силните професионални изложения за оборудване и обзавеждане в сферата на туризма се провеждат в ?талия, Германия и Франция. Естествено възможностите на хотелиерите и ресторантьорите за посещение на такива прояви не са безгранични. От една страна всяко посещение, особено ако е свързано и с пътуване, отнема време и отдалечава човека от ежедневните му задачи. От друга страна то налага и определени финансови разходи, които са толкова по-големи, колкото по-отдалечена е съответната дистанция.

Нова тенденция при туристическите пътеводители (брой 20)

В исторически план повечето туристически пътеводители акцентират от една страна на забележителностите на различните дестинации, а от друга - на възможностите, предлагани от съответните хотели. Направените напоследък изследвания в редица европейски държави и САЩ недвусмислено сочат, че повече от 75 % от хората разглеждат храната като съществена част от техните планове за пътувания и туризъм. Потребностите от адекватна информация относно възможностите за хранене в различните градове и курорти намират все по-често разре?ение в нарастващия дял на туристически справочници и пътеводители, посвещаващи значителна част от обема си на представяне на различни заведения по подобие на хотелите. Може да се счита за нормална практика вече, водещите туристически пътеводители по света да отделят 25-30% от обема си за представяне на заведенията. Подобна тенденция се наблюдава и при туристическите портали в ?нтернет, където заведенията на определен град или курорт се обособяват в специализиран сайт за тяхното представяне. Стандартизирането и унифицирането на начина на представяне на заведенията в подобни сайтове осигурява съпоставимост на информацията и възможност за бърз и сравнително точен избор на заведение, съобразно потребностите на потребителите.

Електронните менюта (брой 20)

Острият дефицит от кадри в туристическата индустрия по цял свят насочва вниманието на технологичните фирми към търсене на адекватни ре?ения за увеличаване производителността на труда в този сектор. Едно от последните достижения в тази област е системата от сензорни плоски екрани, които се инсталират на всяка маса в заведението или на бара и представят електронна форма на менюто на заведението. Така клиентите могат да правят поръчките си директно от екрана, вместо да чакат персонала да им обърне внимание. Очаква се тази технология да ограничи ролята на сервитьорите до доставяне на поръчката и раздигане на масата, като пови?и тяхната производителност.

Нестандартни идеи в ресторантьорството (брой 15)

Гастрономите се вдъхновяват от антични ритуали за ядене - идеята за ядене в легнало положение е заета от древните римляни. Келнери в пижами сервират хайвер и ?ампанско на гости в хоризонтално положение - когато през 2000 година първият подобен ресторант е бил отворен, първоначалната нере?ителност на посетителите бързо преминала във въоду?евление. Друга нестандартна идея е да се канят посетители да приготвят някое блюдо по тяхна изпитана рецепта - сигурно всички техни познати и приятели ще се съберат в заведението за дегустация.

Справочниците в туристическия бизнес (брой 14)

Съвременният справочник е свързващо звено между купувача и продавача и оптимално средство за раз?иряване присъствието в съответния пазарен сегмент. В исторически план първата форма на справочник е печатната. С развитието на различните средства за комуникации се появяват и нови форми – телефонни справочни системи, специализирани справочни предавания на радио и телевизия, уеб-базирани системи в интернет, а в последните години и справочни системи за ползване чрез GSM. За да изпълни предназначението си всеки справочник трябва задължително да съдържа най-малко наименование, адрес и комуникационни данни на включените в него обекти, като всяка друга допълнителна информация, описваща осъществяваните от него услуги и дейности, раз?ирява значително ефекта от неговото използване. Важен елемент на всеки справочник е и система за търсене в него. Печатните издания обикновено класифицират включените в тях обекти по един или няколко критерия – азбучен ред на наименованието, местонахождение, вид на обекта или осъществяваната от него дейност. Далеч по-добри възможности предоставят интернет базираните справочници, както и справочните системи за ползване чрез GSM – те осигуряват и допълнителна възможност за търсене по повечето смислени комбинации от включени показатели, с което се ускорява справочния процес и получените резултати се доближават максимално до търсеното ре?ение.Пазарът на туристически справочници у нас предлага вече сравнително голямо разнообразие на възможности за включване – национални, регионални, годи?ни, месечни и дори седмични издания. За да бъде успе?на рекламата на един туристически обект и да постигне целта си, ресторантьорът и хотелиерът трябва да направят и правилен избор на справочника, в който да рекламират.

Съвети за менюто (брой 11)

Правилното проектиране на менюто играе важна роля за формиране на печалба в ресторантьорството и е основа за създаването на печелив? бизнес. Менюто е първият и най-важен пазарен инструмент за привличане на клиенти, за увеличаване на продажбите и за нарастване на печалбата. Ако обаче то не изпълнява своите функции и не привлеча коректно за покупка на високодоходни блюда, това ще доведе не само до загуба на пари и до ло?о впечатление у посетителите, но и ще ограничи също нарастването на потенциала на заведението. За да постигане на възможно по-голяма печалба при оформяне на менюто трябва да се избягва всяка една от седемте най-често допускани гре?ки, които накърняват бизнеса за кратък или по-продължителен период.

Прицел – рекламиране (брой 10)

За разлика от големите вериги, които отделят разумен процент за адекватно прилагане на стратегически план за реклама, по-малките заведения имат насоченост към импулсивната реклама и то само при наличие на допълнителни средства. Проблемът с рекламата на по-малките ресторанти е свързан с факта, че собствениците им имат чувството, че рекламирането е хабене на пари и не могат да свържат рекламните си разходи с получените специфични резултати. За формулирането на ефективен план за реклама е необходимо: да се определи точно профила на посетителите, да се оценят рекламоносителите от съответния регион, заедно с читателската, зрителската и слу?ателската аудитория до която те достигат, да се подбере подходяща честота на излъчване на рекламното послание, да се изберат професионални консултанти за изготвяне на рекламата и подходящия рекламоносител, да се ре?и вида на рекламата – имиджова или продуктова и да се акцентира върху креативните творчески екстраординерни ре?ения.

Маркетинг чрез деца в хотелиерството (брой 9)

Призната сила в продажбите за деца чрез техните родители е ваденето на ду?ата. Семейните хотели, предлагащи телевизионния канал за рисувани филми Сartoon Network в телевизионната си мрежа, вероятно приемат присърце използуването на този приом. За това говори фактът, че анимационните герои на Сartoon Network присъстват върху плакатите, картите-ключове, бро?урите и проспектите на много от тези хотели. Родителите искат да знаят не само, че хотелът осигурява добронамерена среда за семейството, но и че може да предложи нещо по-специално на децата им. Проблемът на маркетинга чрез децата може да се възприема от някои като изнудване на родителите. Наистина ваденето на ду?ата е хитър способ, на който малко родители биха устояли. Забързаните в своето ежедневие родители рядко се замислят за потребностите на своето дете – още повече в един голям хотел, затворено в скучната хотелска стая. Затова някои семейни хотели, освен различните детски телевизионни канали и видеофилми отиват по-далеч и инсталират интерактивни игрални конзоли в хотелските стаи, свързани с телевизора.

Сувенирната реклама на заведението – малките неща, които си струват! (брой 8)

Специализираните рекламни продукти за заведенията се приемат със задоволство от гостите и представляват ефективен инструмент за спечелване на постоянна клиентела. Те напомнят за предпочетеното от клиента заведение и спомагат да се запомни името му. Важни елементи от сувенирната реклама на всяко заведение са изборът на сувенир, неговото качество, неговото надписване и начина на разпространение.

Оформление на печелив?о меню (брой 7)

Менюто, което не предизвиква продажба, е като супер-кола без двигател: красиво за гледане, но неефективно да заинтересова клиента за по-голяма консумация или по-висока сметка. Практиката показва, че менюто е най-добрият вътре?ен пазарен инструмент, влияещ върху обема на продажбите – със сигурност се преглежда от всички гости на ресторанта. Дори и отлично съставено, едно меню не може да изпълни своето основно предназначение, ако не е добре оформено – да продава, а не само да информира. Професионалното оформление на едно меню предполага дейности като планиране и дизайн, графично оформление, подготовка на снимков материал, избор на корица, избор на хартия, оценка на необходимите количества, технология на отпечатване и поддържане на менюто в периода на неговото използване. Преценяват се възможностите и начините за частични корекции на цени, добавяне или извеждане на отделни позиции, честотата на ползване, респ. продължителността на употреба на менюто и други фактори, влияещи върху оформлението.

За ценообразуването в туризма (брой 7)

Схващането, че в ресторанта и хотела гостът по принцип предпочита ниските цени пред по-високите е принципно погре?но. В ресторантьорството правилото е, че за задоволяването на различни свои потребности, посетителят е готов да плати различно високи цени. В хотелиерството пътуващите по бизнес едва ли ще търсят къде да пренощуват на основа на цената на стаята. Точно обратното - ще търсят повече комфорт, тъй като разноските им се покриват служебно. Цените трябва да отговарят на качеството на преживяванията на госта, т.е. цените трябва да отговарят на представите, които гостът има преди, по време и след престоя в туристическия обект. Разгледани са трите основни принципа за ценообразуване в туризма: пазарни цени, цени на база на сравнение с конкуренцията и цени на основа на разходите. Дават се предимства и недостатъци на всеки вид ценообразуване.

Мониторинг на гостите (брой 5)

Мониторингът или професионалното изследване на гостите е основа за изработка на оптимални ре?ения за бъдещи пазарни стратегии. Препоръчва се професионална подготовка на въпросника и персонални контакти с гостите на туристическия обект.

Професионалните изложения (брой 3)

Една от причините за бума на изложенията е засилващото се значение на персоналните контакти в съвременния маркетинг. Професионалните изложения са важен източник на информация за новостите в сферата на туризма. Дават се съвети за начина на планиране на посещенията на професионални изложения.

базиран на Website Baker