Почистващи уреди, пречиствателна техника

Локални пречиствателин станции (брой 23)      

Според статистиката на Министерство на околната среда и водите само 3.8 млн. жители на България ползват канализация, а дължината на изградените канализационни и колекторни мрежи е едва 9000 км. Дори в столицата съществуват атрактивни и скъпи жилищни райони без канализация. Още по-сериозен е проблемът в курортните селища - в рамките на туристическия сезон например, населението на черноморските курорти нараства 5 и повече пъти, а в същото време капацитетът на пречиствателните съоръжения е увеличен през последните години едва с 20 процента. В резултат на това например нивата на биогенните елементи в Черно море се увеличават над три пъти през летните месеци - при норма от 50 микрограма на литър количеството им е над 150 и причината за това е единствено чове?кият фактор. Същото е положението с нитрати, фосфати и други отпадни продукти от чове?ката дейност, които безпрепятствено се изливат в морето и наторяват водораслите. Фитопланктонът започва да расте неконтролирано, изземва кислорода на морските животни и най-често причинява масовата им смърт. В крайна сметка морето не е бездънна помийна яма и неговото замърсяване води до изчезване на живи организми под 100 - 200 метра дълбочина.

Очаква се в изцяло курортните селища инвеститорите сами да изграждат пречиствателните съоръжения, а в смесени населени места, които са и курорти това да стане чрез публично-частни партньорства. Пови?ените изисквания за опазване на природата, както и законодателните инициативи в тази област, принуждават все повече собственици на хотели, ресторанти и заведения да търсят локални ре?ения за пречистване на отпадните води от своите обекти. За това спомага, както навлизането на редица европейски производители на локални пречиствателни станции на на?ия пазар, така и усвояването на производства на подобни съоръжения от няколко български фирми.

Същността на пречиствателната станция е в технологията на пречистване, а не в самото строителство. В България опитът в изграждането на пречиствателни съоръжения в сферата на биологичното третиране на отпадните води е много беден, докато в световен мащаб през последните 20 години има невероятен технологичен напредък в тази област. Затова всички европейски локални пречиствателни станции са базирани именно на тази технология.

Нови насоки в конкурентната борба на хотелите за клиенти (брой 22)     

Според различни оценки на зравоохранителните органи по света, сравнително голяма част от населението на развитите държави ( 25% от населението на САЩ) страда в една или друга степен от от астма и алергии. В дома?ни условия тези хора провеждат адекватни мероприятия да се предпазят от алергени, но когато им се налага да пътуват или да летуват, те ползват хотели, в които опасността от нов тласък на болестта им реално съществува.

Този общоизвестен факт е бил използван умело от маркетинг специалистите на  някои големи хотелски вериги, по чието предложение в 10 % от стаите на всеки техен хотел се създава оптимална антиалергична среда. Така макар и много бавно хотелиерите започват да осъзнават, че хората, които страдат от заболяванията причинявани от прах, акари, мухъл, тютюнев дим, миризми на парфюми и дезодоранти, полени, химикали и животински протеини (съдържащи се в пухените завивки или в паднали косми на животни, обитавали стаята), са готови за съответна цена да резервират стая за хипоалергетици. За целта е разработен и тестван специален процес на почистване и третиране на хотелските стай, отстраняващ до 98% от алергените.

Ефективен дизайн на пералното стопанство (брой 21)

Пералното помещение е като миялната в професионалната кухня – обикновено се позиционира в най-закътания и отдалечен край и често представлява най-ло?о планираното пространство в туристическия обект. Разбираем е стремежът на хотелиерите и ресторантьорите да отдалечат и скрият от очите на гостите си неприятната гледка на мръсно бельо, но това не следва да бъде за сметка на вло?ена технологичност и неефективна връзка с останалите работни места, което прави работата на персона по поддръжката по-трудна.

Големината на помещенията за пералното стопанство зависи от обема на уредите, които ще бъдат монтирани в него. Най-общо за едно перално стопанство са необходими три основни типа оборудване: перални ма?ини, су?илни ма?ини, както и гладачна техника – каландри. Естествено добрата организация на процесите в пералното стопанство изисква и някои спомагателни съоръжения като: система за омекотяване на водата (за райони с много твърди води), гладачна маса за дрехи, колички за бельо, работни маси за сгъване и опаковане на изпраното бельо и дрехи и др. Големите високо категорийни хотели, предлагащи на своите гости и услуги за химическо чистене, често допълват оборудването на пералните си стопанства със съответна техника за тази услуга. Разполагането на оборудването следва да съответства на естествения ход на технологичния процес: пералните ма?ини - най-близо до помещенията за съхраняване на мръсно бельо, дрехи и текстил; до тях се разполагат су?илните и след тях каландрите и масите за гладене, сгъване и опаковане. При всички случай необходимите препарати за пране и дезинфекция следва да се съхраняват в отделно помещение за да не се повреждат от влагата. Не трябва да се допуска пресичане на пътя на чистото и мръсното бельо. Когато наличните помещения позволяват се прави разделяне на прането и су?енето от гладенето, сгъването и опаковането.

Водна мъдрост (брой 19)
  
Блестящата и безупречна от хигиенна гледна точка посуда е един от крайъгълните камъни за успеха в ресторантьорската дейност. Постигането й без използване на съвременни миални ма?ини днес изглежда почти невъзможно. Масовата практика от близкото минало за ползване на кухненски работници за ръчно измиване постепенно отмира дори и в нискокатегорийните обект.

Системи за централно почистване (брой 18)

Системите за централно почистване на прах са познати от доста време и днес се използват с успех в модерните офисни комплекси от клас А, както и в много хотелски вериги. Липсата на достатъчно информация за предимствата и недостатъците при използването на тези системи е основна причина инвеститорите у нас да игнорират тази технология в проектите за нови или за реконструиране на съществуващи хотелски сгради. В статията се разглеждат основните елементи на една система за централно почистване на прах и изискванията за тяхното нормално функциониране.

Нови технически средства, пособия и продукти за подобряване безопасността на храните (брой 17)

Специално внимание за безопасността на храните в туристическата индустрия заслужават новите техническа средства и продукти. Микропроцесорните контролери, които се вграждат вече в много модели хладилници са технологично усъвър?енствани до такава степен, че едновременно с подобряването безопасността осигуряват и работа с върхова ефективност. Те позволяват връзка с персонален компютър и осигуряват проследяване и поддържане на точни записи за температурата по 24 часа на денонощие и в съответствие с изискванията за документиране на НАССР. Други съвременни устройства са безжичните термометри и личните цифрови помощници (PDA), които работят в комбинация и позволяват прецизно документиране на действията по осигуряване безопасност на храните. Много от кухненските съоръжения като мивки, канализации и дръжки на врати се предлагат вече с нанесено неорганично, антимикробно покритие на сребърна основа, което се използва при работа с храни. Неорганичният характер на антимикробната добавка подобрява защитата срещу развитието на бактерии и при правилна експлоатация може да действа в срока на годност на съответните съоръжения.

HACCP – Европейска гаранция за безопасност на храните (брой 16)

В производството на храни съществуват обективно биологични, химични или физични рискове, които могат да причинят зараза, заболяване или дори смърт при липсата на контрол върху тях. HACCP е превантивна система за контрол на опасностите и се използва, за да се предотврати възникването на потенциални проблеми с безопасността на храните. Нейното внедряване са базира на седем основни принципа.

Новите технологии в помощ за постигане нужната безопасност на храните (брой 16)

Поставяните все по-високи изисквания за безопасност на храните принуждават много ресторанти или ресторантски вериги да търсят помощ в най-новите и напредничави технологии в тази сфера. Новите ръчнопреносими устройства за наблюдение на безопасността на храните започват да играят важна роля. Допълнителен фактор, подсилващ ефекта от внедряване на тези технологии е спазването на температурните стандарти, което помага за осигуряване и поддържане на подходящ вкус, мириз и качество на ястията.

За микроорганизмите в професионалната кухня (брой 15)

Микроорганизмите, причиняващи хранителни отравяния, се контролират и елиминират чрез нагряване и/или изстудяване (замразяване) на храната. Пътят на тяхното разпространение в кухнята е чрез ръцете на работещите, дъските за рязане, дрехите, ножовете или други кухненски уреди и прибори. Ако им се позволи да заразят сготвените и готовите за консумация храни, те могат да ни причинят сериозни заболявания и затова добрата хигиена в кухнята е основно средство за контрола върху разпространението на вредните бактерии.

Анализ на риска и критични контролни точки НАССР (брой 14)

Системата HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) засяга всички фирми и организации - звена от хранителната верига, които участват в процеса на приготовление на храните – от добиването на изходната суровина, нейната преработка, производството, експедицията, доставката до консумацията на крайния хранителен продукт. ?звестно е, че тези процеси са свързани с големи потенциални рискове за живота и здравето на хората - от механично или химично замърсяване, микробиологично заразяване или други вредни или опасни фактори. ?деите на НАССР са прости и логични - това е система за сигурност чрез превенции, която изисква да се идентифицират всички известни и потенциални рискове и опасности, да се опи?ат като проявления, последици и причини, да се изучат начините за предотвратяване на съответна проява, както и подхода за коригиране на последиците от нея, да се документират съответни работни правила, които да бъдат вградени в технологията, персоналът да се обучи, да ги познава добре и да ги прилага в работата си.

Хигиената в туристическия обект – водещ показател за оценка на качеството на обслужване (брой 13)

Концепцията за комплексно обслужване на клиенти на Веедик ООД включва качествено професионално кухненско и перално оборудване, индивидуални хигиенни програми, продукти за поддръжка на басейни и Wellness-продукти. За професионалистите в бран?а миялните ма?ини на MEIKO, пералните стопанства на Stahl, подопочистващата техника Columbus, почистващите, средства и консумативи на Vileda Professional (от камериерските колички и кофи с техните аксесоари до почистващите кърпи и гъби), професионалните почистващи препарати на Dr.Schnell и Kiehl говорят само едно – висок клас професионализъм. Освен тях на преден план излизат и немското оборудване за професионални кухни KUPPERSBUSCH, хигиенните консумативи и дозиращи устройства TORK и PHS. Неправилният начин на експлоатация на някои уреди и устройства или погре?ното използване на отделни продукти, имат за резултат вло?аване на показателите за нивото на хигиената – най-често това се дължи на съществуващите проблеми с квалификацията на персонала, които засягат основно обектите със сезонен характер на работа. Затова Веедик ООД организира комплексно обучение на персонала за работа с новите уреди и продукти като осигурява необходимите пособия и информация.

Професионален подход при почистването в туризма (брой 10)

Непрекъснато нарастват изискванията към чистотата, хигиената и личния комфорт, предлагани в хотелите, ресторантите и заведенията у нас - резултат на високите стандарти в тази област на страните от ЕС, както и на променящия се мироглед на българина. Професионалният подход в тази област предполага да се изготвят конкретни програми за почистване, съобразени с пространството, характера на замърсеност и вида на почистваните повърхности при едновременно съблюдаване на изискванията и потребностите на клиента. ?зборът на почистващи продукти, използването на професионална почистваща техника, обработка на водата и т.н. далеч не изчерпва темата за професионалния подход при почистването в туристическата индустрия, но илюстрира в известна степен предимствата на концепцията за комплексно обслужване.

Дилемата за оборудване на собствено перално стопанство в хотела (брой 10)

Едни от основните въпроси, които възникват както преди откриването на всеки хотел, така и в процеса на неговата експлоатация, е дали да се оборудва собствено перално стопанство или да се използват услугите на обществена пералня. Ре?ението на тази дилема предполага да се познават добре предимствата и недостатъците на всеки възможен вариант за ре?ение. При използване на услугите на обществена пералня хотелът не инвестира значителни суми, не се ангажира помещение, което би могло да се използва с друго предназначение, не се назначава допълнителен персонал за обслужване. От друга страна обаче, цената на ползваните услуги е по-висока от себестойността на собственото перално стопанство. При хотелите със собствено перално стопанство не съществуват проблеми, свързани със скъсано или подменено бельо, липса на копчета, недобро изпиране или останали петна, третирано с белина бельо, което се износва по-бързо и поражда необходимост да се заменя по-често.

Качество на измиване в миялната ма?ина (брой 7)

Към най-важните предпоставки за успех в гастрономията спада блестящата и безупречна от хигиенна гледна точка посуда. Това се получава в резултат на измиване с професионална миялна ма?ина. Домакинските миялни ма?ини не се използват в гастрономията - процесът в тях продължава между 45 и 60 минути и използват твърде много вода (до 20 л). С модерните професионални миялни ма?ини се получава блестящ хигиенен резултат за броени минути и при минимално потребление на вода и препарат. Разгледани са принципите на работа на съвременните миялни ма?ини и са дадени препоръки при тяхното закупуване.

Миялната ма?ина за ча?и – предпоставка за безупречна хигиена (брой 6)

Чистите и безупречни от хигиенна гледна точка ча?и са предпоставка за успеха на всяко заведение. Една съвременна технология предлага професионалната ма?ина за измиване на ча?и. Тя осигурява възможно най-добро качество на измиване при безупречна хигиена и почистване до блясък без необходимост от лъскане. ?зложени са и основните правила, които следва да се спазват при използването на ма?ина за миене на ча?и.

Правилното почистване на килима удължава живота му (брой 5)

Килимите, пътеките и мокетите в ресторантите и хотелите са подложени на далеч по-интензивно натоварване отколкото в дома?ни условия. Затова традиционното почистване с обикновена прахосмукачка е недостатъчно и може да доведе до по-бързо съкращаване на живота им. Препоръчва се използване на професионални уреди и технологии в определена последователност.

Пречистване на отпадъчните води от туристическите обекти (брой 5)

За много от туристическите обекти в България проблемът с обработката на отпадните води стои много остро. Една от причините за това е липсата на канализационна система в съответните населени места. Разглеждат се ре?ения за пречистване на отпадни води по метода на активните утайки или чрез биофилм, взаимствани от опита в Европа. Дадени са някои препоръки и изисквания за изграждането на пречиствателни съоръжения за туристически обекти и се споделя опита от експлоатацията на подобни съоръжения у нас .

За рентабилността при прането (брой 5)

Пред собственика на всеки хотел стои въпроса дали е по-изгодно прането да се пере на място или да се дава на обществена пералня. ?зложени са резултатите от съответни проучвания за Австрия и Германия с конкретни цифри, които могат да се използват в някои отно?ения и в практиката на българските хотелиери.

Хигиената започва от леглото (брой 2)

Представени са малко известни факти, обуславящи необходимостта от специални грижи за хигиената на леглото в хотелската стая. Отделяните от спящия човек влага и люспи от кожа са хранителна среда за микроорганизми, обитаващи леглото. Пътят за тяхното отстраняване минава през честата смяна на бельото и високотемпературното му изпиране с подходящи препарати. Допълнителни грижи следва да се полагат за хигиената на матрака и неговия калъф.

Професионално почистване на пода (брой 2)

Чистотата е най-добрата визитна картичка за всеки туристически обект, а подът - най-видимия и най-уязвимия по отно?ение на чистотата елемент от интериора. Разгледани са редица практически аспекти на професионалния подход при почистването на пода. Поставен е акцент върху използването на професионални уреди и химикали, както и относно спазване на предписаните технологии за работа.

базиран на Website Baker