Климатична, отоплителна и вентилационна техника

Термопомпени бойлери (брой 22)

В условията на започващата финансова криза въпросът за експлоатационните разходи на всеки туристически обект добива съществено значение за неговата конкурентна способност. Внимателната оценка на всички разходи и възможностите за тяхното намаление е едно от първите мероприятия, които хотелиерите и ресторантьорите започват да предприемат. Затова не е случайно вниманието, което се отдава на системите за подготовка на топла вода за битови и стопански нужди на хотелите и ресторантите – един от големите енергийни консуматори в туризма.

Една от последните новости в областта на енергийната ефективност е свързана с приложението на термопомпени системи. Това са системи, които извличат температура от земята, водата или въздуха и я пренасят за ползване в съответните обекти за целите на отоплението или за подгряване на необходимите количества вода. Познатите климатици са точно такъв вид термопомпи, извличащи/предаващи топлина от вън?ния въздух на климатизираните помещения.. Работата на термопомпите да пренасят топлинна енергия от система с ниско температурно ниво към система с по-високо температурно ниво се базира на втория принцип на термодинамиката (обратен цикъл на Карно), съгласно който за да обърнем природния процес на пренос на енергия от по-високия към по-ниския потенциал е необходимо да се вложи известно количество допълнително вън?на енергия. Тази енергия се използва за работата на компресора на термопомпата, който засмуква от изпарителя и сгъстява парите на работния флуид под високо налягане и те впоследствие кондензират в топлообменника, пренасяйки топлината от природата в съответния обект или обратно. Така с малко вложена електрическа енергия за компресора (около 25-30%) се получава подарък от природата 70-75% енергия за отопление, климатизация и/или подгряване на вода.

Шумови характеристики на климатиците (брой 22)                    

Комфортът за гостите на всеки туристически е една от важните характеристики, която е определяща за приятното им прекарване и за евентуално повторно посещение. Един от показателите, влияещи върху комфорта на гостите, е ?умовата характеристика на всеки туристически обект. Едва ли съществува човек, който би приел за нормално да нощува на място с високи нива на ?ума. Независимо дали става въпрос за летуващи туристи или за командировани в друг град служители, хората очакват да могат да си починат добре през нощта, още повече, че това е свързано и с неудобството на промяна на леглото, с което са свикнали. С подобни очаквания са и гостите на ресторанта или заведението, провеждащи делови обяд или интимна вечеря – едва ли някой от тях би искал да се надвиква с ?ума от улицата или от работещите съоръжения.

Климатиците са едни от устройствата, които пови?ават значително комфорта на пребиването в туристическите обекти, а тяхното наличие е едно от условията за получаване на по-висока категория. Затова стремежът за климатизиране на хотелите и ресторантите е напълно разбираем, но едновременно с това следва да се съобрази и с техните ?умови характеристики, за да се не окаже, че вместо пови?аване степента на комфорта да се стигне до неговото вло?аване. Не трябва да се забравя, че дори слабият ?ум от работата на климатика е дразнещ в нощната ти?ина.

Фактори, влияещи на избора на системи за климатизация и вентилация (брой 21)

Един от най-важните фактори, влияещи при избора на система за климатизация и вентилация на хотела, ресторанта или заведението е топлинният баланс на съответните помещения. За неговото определяне е необходимо да се отчетат всички постъпления и загуби на топлина. Топлинният баланс има различни стойности за различните годи?ни сезони и отделните часове в денонощието, което налага прецизното му определяне. Обикновено във всяко помещение действат два вида топлинни натоварвания - вън?ни и вътре?ни. Функционалното предназначението на помещенията е друг важен фактор, който винаги се отчита при избора на климатизация и вентилация. Едни са изискванията към професионалната кухня, други за хотелската стая, трети за закрития басейн, четвърти за складови помещения, пети за салоните за хранене и т.н., като различията се отнасят както към поддържането на определена температура, така и за необходимата влажност. Освен това в помещенията трябва да се подават допълнително различни количества чист вън?ен въздух, а отработеният да отвежда навън. Други важни фактори, които трябва да се отчитат са архитектурно-строителните дадености на съществуващите сгради на хотелите и ресторантите, както и концепцията за управление на климатизацията. Анализът на тези фактори е основа за технико-икономическата обосновка и следва да предхожда избора и закупуването на всяка климатична система.

?кономика на климатизацията (брой 21)

Няма нищо по-хубаво от това климатизацията на сградата на хотела или ресторанта да ползва безплатна енергия от природата. На пръв поглед изглежда невъзможно, но е практически реализуемо. Постига се с монтиране на централна климатизация, използваща термопомпени агрегати, които черпят енергия от околната среда – въздух, земя, вода. Подобни системи могат да икономисат до 75% от необходимата енергия, която се получава като дар от природата и имат около 25 % разход на електроенергия за предвижване на флуида, който се използва за обмен на топлината между вътре?ните помещения и околната среда.

Чистият въздух струва скъпо (брой 20)

Пу?ачите отдавна изправят всеки ресторантьор и собственик на заведение пред сериозна дилема – от една страна забраната за пу?ене ще ги ли?и от значителна клиентела, а от друга страна изискванията на съответната Наредба за определяне условията и реда за допускане тютюнопу?ене в обособени зони на закритите обществени места налагат изграждане на адекватна система за механична вентилация.

При изграждането на вентилационна система за заведение с обособени зони за пу?ене следва да се спазва принципът за недопустимост на проникване на тютюнев дим в зоната за непу?ачи. Практиката на повечето фирми, изграждащи вентилационни системи, често се базира на класическия принцип на смесване на потоците на входящия въздух с този във вентилираното помещение. По-ефективно ре?ение за вентилиране на помещенията с разре?ено тютюнопу?ене е с използване принципа на изместване. При него чистият въздух постъпва на нивото на пода по-близо до седящите хора, а замърсеният заедно с вредните вещества разтворени в него, се издига нагоре по пътя на конвекцията. При равни други условия вентилацията с изместване на въздуха обезпечава по-добро качество на въздуха от вентилацията със смесване.

?нфрачервени отоплители (брой 19

?нфрачервените лъчи, аналогично на светлинната вълна, не се поглъщат от въздуха и затова цялата енергия от инфрачервения излъчвател достига без енергийни и топлинни загуби до отопляваните повърхности и хора, намиращи се в работната му зона. Освен това лъчите на инфрачервените отоплители могат да бъдат насочвани в точно определени отопляеми зони, което допълнително увеличава тяхната ефективност.

Вентилационни системи за заведения и фоайета с обособени зони за пу?ене (брой 15)

Въвеждането на нормативни ограничения или забрани за пу?ене в закрити обществени места или заведенията поставя сериозни изисквания за наличие на адекватни вентилационни системи, които да отвеждат тютюневия дим. Парадокс е опитът за почистване на въздуха в заведението по пътя на естественото проветрение с отворени прозорци или витрини, от които влиза малко свеж въздух, но замърсителите практически си остават. С годините е натрупан сериозен опит при проектирането и изграждането на вентилационни системи за зони за пу?ене, които се различават от класическите системи за вентилиране.

Торсионният генератор – енергоспестяваща система за отопление и битова гореща вода (брой 14)

Уникалният метод за преобразуване на енергия прави торсиония метод предпочитан за топлогенериращи системи за отопление, битова гореща вода и пречистващите съоръжения. Енергопреобразуването се основава на ефект, предизвикан от бързо въртящ се флуид по логаритмична крива с голям ъглов момент. Създаденото енергийно напрежение поражда усукване на молекулярните структури, което променя дължините на структурните връзки и ъглите на свързване на молекулярно ниво, при което се отделя енергия от топлинен тип. Очистващият ефект при торсионния хидрогенератор се дължи на силно изразените амплитуди при усукването, създадената противоположна поляризация в молекулярните структури и уплътняване на междумолекулярните пространства на работния флуид - най често вода. Единствената енергия, използвана от торсионните хидро- и топлогенератори е електричество за задвижване на двигателя на напорната помпа. Направените изчисления показват, че началните инвестиции за внедряване на торсионен топлогенератор за отопление и битова гореща вода се възстановяват за не повече от две години за сметка на реализираните икономии от енергоносители за конвенционалните системи. Внедряването на торсионните хидро- и топлогенератори в сферата на туризма може да бъде реализирано както за новостроящи се, така и за съществуващи туристически обекти, които имат изградена и действаща инсталация за отопление от конвенционален тип или за пречиствателни процеси на новоизграждани или съществуващи пречиствателни станции.

Алтернативна енергия за туристическите обекти (брой 13)

Разходите за енергия в туристическата индустрия непрекъснато нарастват и влияят на крайната цена на предлагания продукт. Тази тенденция се обуславя от пови?аващите се цени на петрола и природния газ в световен мащаб, което неминуемо рефлектира и върху стойността на всички останали енергийни източници. Единствено слънчевата енергия, достигаща до земята, не променя своята стойност и това я поставя сред най-предпочитаните алтернативни източници на енергия за човечеството. Географското положение на страната благоприятства използването на слънчевата енергия, а сезонният характер на туризма съвпада с най-слънчевите дни. Тези обстоятелства насочват все повече хотелиери и ресторантьори към този алтернативен и евтин енергоизточник. Най-често слънчевите инсталации се използват вместо другите традиционни източници на енергия за загряване на вода за битови нужди на хотели, ресторанти и заведения, както и за затопляне на водата в басейните.

При добър дизайн животът на една слънчева инсталация е повече от 20 години. Правила за избор на климатична техника (брой 12)

Бурното развитие на пазарния сегмент на климатичната техника през последните години извади продажбите извън специализираните фирми и доведе до ?ироко предлагане на тази техника в различни магазини, в които продавач-консултантите не винаги са в състояние да посъветват компетентно своите клиенти. Днес все повече хотелиери и ресторантьори осъзнават огромните удобства, предлагани от съвременната климатична техника, и тяхното значение за все по-силната конкуренция на пазара на туристическите услуги. Това налага определени елементарни познания в тази област, които подпомагат взимането на най-оптимално ре?ение при избора на подходяща климатична техника. В материала са изложени трите основни правила, които следва да се съблюдават, когато се избира климатична техника: коефициент на енергийна ефективност, инверторна технология и ?ум.

Придържането към тези правила гарантира в една или друга степен ефективността на бъдещата инвестиция. Възду?ни завеси (брой 11)

Възду?ните завеси се използват да отделят различни помещения от съседните им пространства, осигурявайки в тях запазването на кондициониран или затоплен въздух, отделен от вън?ната среда и предотвратявайки влизането на летящи насекоми, прах и други възду?ни замърсители. Възду?ните завеси осигуряват свободен трафик към и от помещението, както и безпрепятствена гледка. Те са особено подходящи за помещения, чувствителни на енергийни загуби или на вариации на температурата. В последно време някои доставчици предлагат възду?ните завеси и като ефективно средство за разделяне местата за пу?ачи от тези за непу?ачи.

Висок комфорт при намалени разходи (брой 8)

Климатизацията на туристическите обекти се смята вече за едно от основните удобства, предлагани от хотелиерите и ресторантьорите. ?зграждането на обща климатична инсталация в съществуващи сгради често се сблъсква с необходимостта от сериозни преустройства и реконструкции. Затова използването на сплит-системи за климатизация на отделни помещения е предпочитана форма за бърза климатизация без каквато и да е реконструкция и строителна дейност. Специално внимание е отделено на възможността за икономично отопление посреством климатик. Посочени са параметрите, влияещи на правилното оразмеряване, както и критериите за избор на подходящ уред. Обърнато е внимание на енергийната ефективност на климатиците, като важен показател за експлоатационните параметри на климатизация.

Червен картон на замърсения въздух (брой 5)

Разгледани са възможностите на пречиствателите на въздух като алтернатива на скъпите вентилационни и климатични системи. Коментират се експлоатационните качества и възможности на различните модели. Специално внимание е отделено на пречиствателите на въздух за професионалните кухни, които работят при много по-тежки условия.

Енергия от слънцето (брой 4)

Слънцето е един от малкото енергийни източници, които не се облагат с данък. Затова слънчевите системи печелят все по-голяма популярност. Разгледани са различни видове соларни инсталации за затопляне на вода за битови нужди в туристическите обекти. Такива инсталации могат да осигурят от 70 до 90% от общите енергийни потребности за затопляне на вода и се изплащат за срок до две години.

Tаnk in Tank - концепцията на съвременния бойлер (брой 2)

Разгледани са двата основни типа бойлери, според използваната система за топлообмен. Подробно са описани предимствата на новата система Tаnk in Tank относно издържливост на високи температури, устойчивост на корозия и на варовикови отлагания, икономичност на енергопотребление и антибактериална защита срещу legionella. Възможностите за приложение на този тип бойлери в хотелиерството и ресторантьорството надхвърлят значително тези на конвенционалните.

Топла вода от слънцето – чиста и безплатна енергия (брой 1)

Непрекъснатото нарастване цените на енергоносителите у нас оказва отрицателно влияние и върху себестойността на услугите в туристическата индустрия. Туристическите обекти консумират значително количество енергия, голяма част от която се използва за затопляне на вода. Климатичните условия у нас и продължителността на слънчевото греене дават възможност за приложение на слънчеви колектори за затопляне на водата в туристическите обекти. Нулевите експлоатационни разходи осигуряват бързото откупуване на направените инвестиции.

базиран на Website Baker